Strona startowa

Wiadomości - Biznes

'HerOSI Biznesu'' - dotacje na rozpoczęcie działalności

Dodał: Marta Data: 2020-07-08 09:31:48 (czytane: 4862)

Projekt ''HerOSI Biznesu'' jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy

Hotel Nad Starą Nidą - hotel, restauracja
http://www.hotelnadstaranida.pl,hotel, restauracja, imprezy okolicznościowe, konferencje, sala konferencyjna, wesele, sala weselna, studniówki, sylwester, bal sylwestrowy, andrzejki

ul. Armii Ludowej 4. 28-400 , Pińczów

Dom weselny Zakątek
www.domweselnyzakatek.pl,dom weselny, hotel świętokrzyskie, hotel, noclegi, imprezy plenerowe, wesele, nocleg, sale szkoleniowe, konferencje,wesela,

Wrocieryż. 28-411 , Michałów

P. W. WOŹNIAK – rolety, żaluzje, moskitiery, plisy
rolety24.pl.tl,ROLETY TEKSTYLNE, ROLETKI, ROLETY ANTYWŁAMANIOWE,
ROLETY DACHOWE, Rolety pińczów, rolety jędrzejów, rolety chmielnik, MOSKITIERY OKIENNE, MOSKITIERY DRZWIOWE, SIATKI, WERTIKALE, WERTICALE, ŻALUZJE, ŻALUZJE DREWN

Batalionów Chłopskich 66. 28-400, PińczówDziałania 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałania 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych – (dotacje) – OSI (obszary wiejskie o najgorszym dostępie do usług publicznych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zobacz

INSTYTUCJA  POŚREDNICZĄCA
Projekt realizowany na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020  www.wupkielce.praca.gov.pl

REALIZATOR  PROJEKTU

Akademia Przedsiębiorczości Spółka z o.o.
ul. Targowa 18/5
25-520 Kielce

​​CEL  GŁÓWNY  PROJEKTU

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy, aktywizacja zawodowa oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 100 osób (57K i 43M), powyżej 30 roku życia, nieposiadających zatrudnienia (osoby bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo), należących do co najmniej jednej z grup:

 • KOBIETY
 • OSOBY po 50 roku życia
 • OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
 • OSOBY DŁUGOTRWALE BEZROBOTNE
 • OSOBY NISKOWYKWALIFIKOWANE
 • OSOBY POWRACAJĄCE PO OKRESIE SPRAWOWANIA OPIEKI lub SPRAWUJĄCE OPIEKĘ
 • OSOBY ODCHODZĄCE Z ROLNICTWA oraz członkowie ich rodzin
 • REEMIGRANCI,
 • MĘŻCZYŹNI w wieku 30-49 lat,
z obszarów wiejskich gmin leżących na terenie OSI, poprzez udzielenie im wsparcia szkoleniowo-finansowego przez okres 30 m-cy.
 
WSKAŹNIKI  REZULTATU:

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej - 110 osób, w tym 63K i 47M
Liczba osób, które podjęły działalność gospodarczą – 100 osób, w tym 57K i 43M

WSKAŹNIKI  PRODUKTU:

 • Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie - 100 osób, w tym 57K i 43M
 • Liczba osób pozostających bez pracy odchodzących z rolnictwa, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie – 17 osób, w tym 10K i 7M
 • Liczba kandydatów, dla których określono predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej - 130 osób, w tym 75K i 55M
 • Liczba osób niepełnosprawnych, które otrzymały bezzwrotną dotację - 5 osób, w tym 3K i 2M
 • Liczba reemigrantów, którzy otrzymali bezzwrotną dotację - 5 osób, w tym 3K i 2M
 • Liczba osób objętych szkoleniami - 110 osób, w tym 63K i 47M
TERMIN  REALIZACJI: 01.07.2020 r. – 31.12.2022 r.
 
WARTOŚĆ  PROJEKTU: 4.730.513,50 zł w tym:
 • wysokość wkładu UNII EUROPEJSKIEJ: 4.020.936,48 zł
 • środki krajowe: 588.063,52 zł
 • wkład własny 121.513,50 zł.

DZIAŁANIA W PROJEKCIE:

1. OKREŚLENIE PREDYSPOZYCJI KANDYDATÓW oraz OCENA POMYSŁÓW BIZNESOWYCH
INDYWIDUALNE SPOTKANIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM w wymiarze 1 godziny na osobę. Spotkanie ma na celu określenie predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej, zaprezentowanie pomysłu biznesowego oraz wydanie opinii doradcy. Działanie przewidziane dla 130 Kandydatów/Kandydatek, po 65 osób na Nabór.

2. SZKOLENIA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
SZKOLENIE MODUŁOWE „ZASADY ZAKŁADANIA I PROWADZENIA WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ” – 28 godzin dydaktycznych na grupę, 4 dni szkoleniowe, łącznie 12 grup, po 6 grup w Naborze.

MODUŁ I-WYKŁAD: procedury prawne i rejestracyjne, rozliczenia ZUS, US, księgowość, wybór formy opodatkowania, wypełnianie dokumentacji, wymogi wobec instytucji kontrolnych.
MODUŁ II-WYKŁAD: zasady przygotowywania biznesplanu (pojęcie i cel biznesplanu, plan finansowy, marketing, konkurencja, elementy składowe biznesplanu).
MODUŁ III-WARSZTATY: praca na formularzu BIZNESPLANU przy indywidualnym stanowisku komputerowym.

Zadanie przewidziane dla 110 Uczestników/Uczestniczek projektu (63K i 47M).

3. WSPARCIE FINANSOWE I POMOSTOWE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI dla 100 przedsiębiorców w wysokości 23.050,00 zł/firmę (stawka jednostkowa), po 50 dotacji w każdym Naborze. Firmę należy zarejestrować na terenie województwa świętokrzyskiego. Działalność gospodarczą należy prowadzić przez min. 18 miesięcy.

WSPARCIE POMOSTOWE w postaci:
    – pomocy FINANSOWEJ wypłacanej miesięcznie w wysokości 1.400,00 zł netto/firmę, dla 100 firm przez okres pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności.

GRUPA  DOCELOWA

Działania projektu kierujemy do 110 osób fizycznych (63K i 47M) uczących się lub zamieszkujących wyłącznie na terenach wiejskich obszaru OSI,  nieposiadających zatrudnienia, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia i zamierzają rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej tj.:

1)   OSOBY BEZROBOTNE, POSZUKUJĄCE PRACY (POZOSTAJĄCE BEZ ZATRUDNIENIA) i BIERNE ZAWODOWO znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. należące do co najmniej jednej z grup:

 • KOBIETY
 • OSOBY po 50 roku życia
 • OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
 • OSOBY DŁUGOTRWALE BEZROBOTNE (nieprzerwanie przez min. 12 miesięcy)
 • OSOBY NISKOWYKWALIFIKOWANE (z wykształceniem nie wyższym niż szkoła średnia)
 • OSOBY POWRACAJĄCE PO OKRESIE SPRAWOWANIA OPIEKI lub SPRAWUJĄCE OPIEKĘ
 • OSOBY ODCHODZĄCE Z ROLNICTWA oraz członkowie ich rodzin

2) REEMIGRANCI (przebywający za granicą przez min. 6 miesięcy)

3) BEZROBOTNI MĘŻCZYŹNI w wieku 30-49 lat

Z wyłączeniem osób, które:


a) posiadały wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
b) zawiesiły lub miały zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów o CEIDG lub KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
c) zamierzają założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
d) zamierzają założyć działalność komorniczą zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych.

OBSZAR  REALIZACJI  PROJEKTU

Projekt realizowany na terenie województwa świętokrzyskiego wyłącznie na Obszarze Strategicznej Interwencji (OSI) tj. na obszarach o najgorszym dostępie do usług publicznych i skierowany wyłącznie do osób z obszarów wiejskich położonych na terenie OSI, które uczą się lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze OSI.

Obszar OSI o najgorszym dostępie do usług publicznych określony został na podstawie obowiązującego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego i obejmuje obszary wiejskie położone na terenie poniżej wyszczególnionych gmin:

POWIAT BUSKI
Gminy: Gnojno, Nowy Korczyn, Pacanów, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy, Wiślica.

POWIAT JĘDRZEJOWSKI
Gminy: Imielno, Małogoszcz, Nagłowice, Oksa, Słupia, Wodzisław.

POWIAT KAZIMIERSKI
Gminy: Bejsce, Czarnocin, Kazimierza Wielka, Opatowiec, Skalbmierz.

POWIAT KIELECKI
Gminy: Bodzentyn, Łagów, Łopuszno, Mniów, Pierzchnica, Raków.

POWIAT KONECKI
Gminy: Fałków, Gowarczów, Radoszyce, Ruda Maleniecka, Słupia (konecka), Smyków, Stąporków.

POWIAT OPATOWSKI

Gminy: Baćkowice, Iwaniska, Lipnik, Opatów, Sadowie, Tarłów, Wojciechowice.

POWIAT OSTROWIECKI
Gminy: Bałtów, Bodzechów, Ćmielów, Kunów, Waśniów.

POWIAT PIŃCZOWSKI
Gminy: Działoszyce, Michałów, Złota.

POWIAT SANDOMIERSKI
Gminy: Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce.

POWIAT SKARŻYSKI
Gmina: Bliżyn.

POWIAT STARACHOWICKI
Gminy: Mirzec, Wąchock.

POWIAT STASZOWSKI
Gminy: Oleśnica, Osiek, Szydłów.

POWIAT WŁOSZCZOWSKI

Gminy: Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin.

GŁÓWNE  BIURO  PROJEKTU:

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o.
ul. Targowa 18/5, parter, 25-520 Kielce
tel. 506 976 134

DOKUMENTY REKRUTACYJNE - zostaną udostępnione na stronie internetowej projektu „HerOSI Biznesu”  zakładce Dokumenty rekrutacyjne  w miesiącu LIPCU 2020 ROKU

Więcej informacji na stronie: www.ap.org.pl

Reklama.

Zobacz także

Rusza drugi nabór na dotacje obrotowe!

Dodane: 2020-09-29 09:53 - Komentarze  (0)  czytane (2341)

TAGI:Komentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 3.237.61.235

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odśwież stronę i spróbuj ponownie...


Biura rachunkowe

Ubezpieczenia

Zarezerwuj nocleg

Hotel Nad Starą Nidą - hotel, restauracja

ul. Armii Ludowej 4, 28-400 Pińczów

Dom weselny Zakątek

Wrocieryż, 28-411 Michałów

Willa Bolesław - pokoje do wynajęcia

ul. 12-go Stycznia 9, 28-100 Busko-Zdroj

Rezydencja Elżbiecin

Elżbiecin 12a, 28-100 Busko-Zdrój

Konkursy

Uwaga konkurs! Wygraj podwójne zaproszenie na spektakl: Lista męskich życzeń
Konkurs rozstrzygnięty! Sprawdź wyniki ! Zapraszamy na występ Kabaretu Smile!!!
Konkurs rozstrzygnięty! Sprawdź wyniki!!! Zaprszamy na koncert DON VASYL I CYGAŃSKIE GWIAZDY!
Konkurs zakończony: Do wygrania podwójne zaproszenia na Szalone Nożyczki w Busku-Zdroju
Konkurs zakończony: Do wygrania vouchery do Salonu wirtualnej rzeczywistości w Busku-Zdroju!
Konkurs zakończony: Do wygrania podwójne zaproszenia na R-STUNTS w Jędrzejowie
Konkurs zakończony: Do wygrania podwójne zaproszenia na Kabaret Pod Wyrwigroszem w Kazimierzy Wielkiej

pinczow24.pl poleca

MIĘDZYSEZONOWA WYPRZEDAŻ W SALONIE HOUSE DO 50% !!!

Salon HOUSE W Busku-Zdroju zaprasza na WYPRZEDAŻ MIĘDZYSEZONOWĄ....

Czy w sklepie musimy mieć własne rękawiczki jednorazowe?

Na wtorkowej konferencji Premier Mateusz Morawiecki ogłosił nowe...

Nie pozwól by stres popsuł ważne spotkanie biznesowe

Stres towarzyszy człowiekowi zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym....

Podmioty Ekonomii Społecznej - nowa moda, czy realna potrzeba

Caritas Diecezji Kieleckiej informuje że 11 grudnia w siedzibie...

Nieruchomości na sprzedaż

Dom 125m2, dzialka 5500m2 Olganów, 6 km od Buska-Zdroju Na sprzedaż
Cena: 449000zl

Dom 138m2, Zbrodzice k.Buska-Zdroju Na sprzedaż
Cena: 219000zl

Działka budowlana 1320m2 Włodarka, 1km od Buska-Zdroju Na sprzedaż
Cena: 89000zl

Działka budowlana nr 152/1 o pow. 1320m2. Nowo powstająca dzielnica domów jednorodzinnych na peryferiach Buska-Zdroju, w pięknej okolicy otoczonej lasami. Wydane

Dom 55m2, działka 1000m2, Jurków, blisko rzeki Nida Na sprzedaż
Cena: 79000zl

Nieruchomość w bardzo atrakcyjnym położeniu, blisko rzeki Nidy, w cichej i spokojnej okolicy. Dom położony na na działce nr 1067 o powierzchni 0,1000 ha, w miejscowości

Działka budowlana 30a, 2km od centrum Buska-Zdroju, Bronina Na sprzedaż
Cena: 99000zl

Działka rolno-budowlana o powierzchni 3031m2. Dwa kilometry od centrum Buska-Zdroju. Nowo powstająca dzielnica domów jednorodzinnych na peryferiach Buska-Zdroju,

Dom ok. 180m2, ul. Grunwaldzka, Busko-Zdrój, centrum Na sprzedaż
Cena: 449000zl

Do sprzedaży oferujemy Państwu duży dom przy ul. Grunwaldzkiej, w bardzo dobrym położeniu - blisko centrum Buska-Zdroju. Dom 4 kondygnacyjny w zabudowie bliźniaczej. Powierzchnia

Dom 109m2, Busko-Zdrój, centrum, ul.Kochanowskiego Na sprzedaż
Cena: 499000zl

Dzialka budowlana, sad, 6800m2. Busko-Zdrój, Owczary Na sprzedaż
Cena: 85000zl

Mieszkanie 62m2, 3 pokoje. Busko-Zdrój, os Sikorskiego Na sprzedaż
Cena: 239000zl

Dom, duża stodoła, budynki gospodarcze, garaże, działka 1.4ha. Sułkowice gm. Solec-Zdrój Na sprzedaż
Cena: 119000zl

Ogłoszenia

Dodano: 2020-10-23 09:39:49

TABLICA REKLAMOWA DO WYNAJĘCIA

Dodano: 2020-10-23 09:18:46

Montaż ustawianie anten satelitarnych i telewizji ...

Dodano: 2020-10-23 09:17:42

Naprawa komputerów, laptopów

Dodano: 2020-10-23 08:59:07

Rodacy..

Dodano: 2020-10-23 08:39:03

Logopeda/psycholog

Dodano: 2020-10-23 08:21:52

STOP FAŁSZYWEJ PANDEMII

Dodano: 2020-10-23 06:56:06

Praca dla kierowcy kat. C+E

Dodano: 2020-10-23 00:22:57

Randka

Dodano: 2020-10-23 00:10:11

Grabienie Liści dla kondycji

Dodano: 2020-10-23 00:00:40

Kupię dom w okolicy Buska