Strona startowa

Wiadomości - Polityka

Minister Michał Cieślak - kolejne inwestycje na Ponidziu otrzymują dofinansowania

Dodał: Marta Data: 2021-03-31 12:50:50 (czytane: 4265)

W dniu dzisiejszym zostały ogłoszone wyniki rekomendowanych dofinansowań w ramach wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dom weselny Zakątek
www.domweselnyzakatek.pl,dom weselny, hotel świętokrzyskie, hotel, noclegi, imprezy plenerowe, wesele, nocleg, sale szkoleniowe, konferencje,wesela,

Wrocieryż. 28-411 , MichałówPonad 73 mln zł  otrzyma ogółem województwo świętokrzyskie, w tym na Ponidzie trafi ponad 4mln zł.

Zobacz

"To kolejne projekty, które zostały dofinansowane w ramach rządowego programu RFIL dla samorządów. Szereg inwestycji będzie służyć naszym mieszkańcom i wpłynie na dalszy rozwój naszego regionu. To również wsparcie finansowe, z którego skorzystają lokalni wykonawcy i firmy" - powiedział Minister Michał Cieślak

Lista zadań jest już zatwierdzona i przedstawia się następująco:

POWIAT BUSKI

Gmina Gnojno - 300.000,00 zł

1. Poprawa infrastruktury edukacyjnej w gminie Gnojno poprzez budowę dwóch małych sal sportowych przy Szkołach Podstawowych w Balicach i Jarząbkach.

Sale mają być wyposażone w instalacje wodno-kanalizacyjne, centralne ogrzewanie, nagłośnienie oraz instalację odnawialnych źródeł energii.

2. Budowa zbiornika wodnego - punkt poboru wody na cele rolnicze.

Gmina Pacanów - 300.000,00 zł - Przebudowa drogi gminnej nr 361032T Komorów-Kółko Żabieckie. W ramach projektu przewiduje się poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości 3,5m, likwidację przełomów i wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym, remont przepustów, zjazdów utwardzenie kruszywem poboczy, odmulenie rowów przydrożnych oraz wykonanie oznakowania.

Gmina Tuczępy - 600.000,00 zł - Budowa Ośrodka Zdrowia w Tuczępach.

Gmina Wiślica - 300.000,00 zł - Urządzenie terenów na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Projekt obejmuje:

1. Modernizację stadionu sportowego, w tym podniesienie poziomu płyty boiska piłkarskiego, budowę zaplecza socjalnego stadionu, przebudowę trybun, zagospodarowanie terenu wokół obiektu.

2. Zagospodarowanie terenów przy siedzibie przyszłego MOSiR-u, podniesienie terenu, wykonanie nowego ogrodzenia, remont drogi dojazdowej.

Projekt poza funkcją rekreacyjno-sportową ma na celu zabezpieczenie wyżej wymienionego terenu przed powodzią.

POWIAT PIŃCZOWSKI

Gmina Działoszyce – 1.000.000,00 zł - Budowa przedszkola ze żłobkiem przy ul. Krakowskiej 7 w Działoszycach. W ramach inwestycji zostanie wybudowany nowy budynek o funkcji żłobka oraz przedszkola.

Gmina Kije – 300.000,00 zł - Przedmiotem inwestycji jest poprawa funkcjonalności budynków użyteczności publicznej w gminie Kije. Inwestycja obejmuje trzy zadania:

1. Poprawę efektywności energetycznej poprzez głęboką termomodernizację budynku ośrodka zdrowia oraz dostosowanie dla osób niepełnosprawnych,

2. Termomodernizację budynku OSP w Kijach,

3. Budowę świetlicy wiejskiej w Kokocie wraz z zagospodarowaniem terenu .

Gmina Pińczów – 1.000.000,00 zł
- Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowości Pińczów. Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa Giełdy Rolnej w Pińczowie - pierwszy etap. Zakres prac obejmuje budowę budynku administracyjno-socjalnego wraz ze wszelkimi przyłączami (kanalizacja wodno-kanalizacyjna, CO, instalacje elektryczne). Dostępne będą sanitariaty dla osób korzystających z giełdy. W budynku będzie działało biuro świadczące usługi związane z poszukiwaniem odbiorców upraw rolnym z pominięciem pośredników. Będzie to ogromna pomoc i szansa dla rolników Zaplanowano również uzbrojenie podziemne poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w układzie ciśnieniowym oraz odprowadzenie deszczówki.

POWIAT KAZIMIERSKI


Gmina Bejsce – 1.000.000,00 zł - Przedmiotem inwestycji jest modernizacja sąsiadujących ze sobą i ogrzewanych z jednego źródła ciepła budynków urzędu gminy i remizy OSP w Bejscach polegająca na wymianie źródła ciepła z węglowego na ekologiczne wraz z modernizacją sieci CO oraz budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w obu budynkach, dostosowaniu budynku urzędu gminy dla osób niepełnosprawnych, wymiana oświetlenia wewnętrznego na punkty typu LED.

Gmina Czarnocin – 300.000,00 zł - „Rewitalizacja centrum wsi Czarnocin polegająca na przebudowie istniejących placów, chodników i dróg wewnętrznych oraz budowie i przebudowie miejsc postojowych przy budynkach: urzędu gminy oraz Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Czarnocin, działki numer ewidencyjny 589/1 i 588/2".

Gmina Opatowiec – 800.000,00 zł - Realizacja projektu „Rewitalizacja Opatowca szansą na rozwój miejscowości o tysiącletniej tradycji i historii". W ramach projektu zostaną,
zrealizowane następujące zdania: 1. Ścieżka rekreacyjna wzdłuż nadbrzeża Wisły, 2. Modernizacja pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, 3. Plac zabaw i siłownia zewnętrzna, 4. Wykonanie nawierzchni asfaltowych oraz chodników na Rynku i przyległych ulicach, 5. Przebudowa drogi wewnętrznej oraz schodów do Wisły, 6. Utworzenie miejsc parkingowych, siłowni zewnętrznej i miejsca widokowego, 7. Budowa wiaty przystankowej oraz mini bazarku, 8. Przebudowa oświetlenia ulicznego na Rynku, 9. Wymiana sieci wodociągowej na Rynku, 10. Montaż monitoringu przy urzędzie i Domu Kultury, 11. Budowa pomnika I wojny światowej.

POWIAT JĘDRZEJOWSKI

Gmina Imielno - 1.391.000,00 zł - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Mierzwinie. Boisko wielofunkcyjne projektowane jest w miejscu istniejącego boiska trawiastego.

-Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 000915T Mierzwin-Bełk-Kwasków. Chodnik o długości 1725 metrów i szerokości 1,3 m zostanie wykonany jednostronnie w miejscowościach Mierzwin i Bełk.

Gmina Jędrzejów - 1.000.000,00 zł - „Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: 11 Listopada, Dmowskiego i Parkowej w Jędrzejowie wraz z budową ronda na skrzyżowaniu tych ulic".

Przebudowa ul. Klasztornej w Jędrzejowie na odcinku 715 metrów. Planowane do realizacji zadanie zlokalizowane jest w ciągu głównej ulicy miasta biegnącej od wiaduktu kolejowego w kierunku ronda na obwodnicy północnej Jędrzejowa. Projekt obejmuje także przebudowę dwóch skrzyżowań (z ul. Wilanowską i z ul. S. Konarskiego) i trzech przejść dla pieszych.

Małogoszcz - 1.000.000,00 zł
- Przedmiotem projektu jest rozbudowa Przedszkola Publicznego w Małogoszczu polegająca na:

- remoncie dachu w istniejącej części przedszkola z ujednoliceniem elewacji i spójnej kolorystyki,

- budowa nowego skrzydła budynku z przeznaczeniem na

- wyposażenie żłobka i przedszkola,

- zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Gmina Nagłowice - 1.000.000,00 zł - „Poprawa Infrastruktury Edukacyjnej w Gminie Nagłowice" poprzez budowę budynku sali gimnastycznej przy istniejącej Szkole Podstawowej w Warzynie Pierwszym.

POWIAT STASZOWSKI

Gmina Bogoria - 1.000.000,00 zł - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Bogoria poprzez zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii oraz budowa sieci Hotspotów na terenie gminy Bogoria.

Gmina Łubnice – 150.000,00 zł - Budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla miejscowości Wilkowa, Wolica, Góra, Borki, Grabowa, Przeczów, Łyczba, Beszowa, Orzelec Mały, Łubnice, Orzelec Duży – etap trzeci część zlewni Łubnic, Łyczby, Przeczowa. Będzie to już kolejny etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łubnice, która przyczyni się w znacznej mierze do ochrony środowiska.

Gmina Osiek - 1.500.000,00 zł
- Przedmiotem inwestycji jest modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Osiek .

 Przebudowa drogi w miejscowości Suchowola na odcinku 2 740 mb. o szerokości jezdni 5 m i szerokości pobocza 2x0,50 m. Planowane do realizacji zadanie zlokalizowane jest w ciągu drogi łączącej ze sobą dwie gminy Osiek i Staszów.

Gmina Rytwiany – 300.000,00 zł
- Tworzenie nowych usług w przestrzeni i obiektach publicznych na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców miejscowości Rytwiany:

Zadanie 1: Zachowanie i udostępnienie zabytkowych ruin zamku wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.

Zadanie 2: Zagospodarowanie i adaptacja terenu na cele gospodarcze związane ze stworzeniem placu targowego.

Zadanie 3: Zagospodarowanie terenu do celów rekreacyjnych wraz z przebudową ul. Armii Krajowej i ul. Kościelnej.

Gmina Staszów – 1.000.000,00 zł - Budowa portu przeładunkowego w Grzybowie. Inwestycja polega na wykorzystaniu potencjału dwóch linii kolejowych przebiegających przez Staszów i Grzybów: towarowej linii szerokotorowej numer 65 (LHS) umożliwiającej bezpośredni eksport i import towarów z Dalekiego Wschodu, a także linii kolejowej numer 70, która umożliwi dalszy transport towarów w Polsce i Europie Zachodniej

Gmina Szydłów – 500.000,00 zł - Inwestycja „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Szydłów" zakłada rozbudowę sieci kanalizacyjnej w gminie Szydłów, która umożliwi kolejnym mieszkańcom podłączenie się do sieci kanalizacyjnej i rezygnację z przydomowych szamb.

Ponadto wsparcie uzyskali :

Województwo Świętokrzyskie - 3.000.000,00 zł - Inwestycja obejmuje dostosowanie pomieszczeń Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach do obowiązujących standardów.

Kielce - 2.600.000,00 zł - zakup gruntów, ok. 5 ha w rejonie Niewachlowa oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych. W planach jest utworzenie warunków do rozwoju lokalnych firm i pozyskania zewnętrznych inwestorów. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup, uzbrojenie i przygotowanie do sprzedaży terenów inwestycyjnych.

POWIAT KIELECKI

Gmina Bieliny - 500.000,00 zł - zadanie „Budowa drogi gminnej nr 308040T Bieliny - Porąbki od km 0+260 do km 3+030".

Gmina Bodzentyn - 1.000.000,00 zł - Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej w Świętej Katarzynie w ulicach: Wzorki, Grabowa, Jodłowa, Widokowa i część ul. Spacerowej.

Gmina Chęciny - 1.950.000,00 zł - Przedmiotem inwestycji jest budowa Zakładu Opieki Zdrowotnej w miejscowości Wolica (gmina Chęciny).

Gmina Chmielnik - 300.000,00 zł - Inwestycja obejmuje II etap prac modernizacyjnych na kompleksie edukacyjno-rekreacyjnym przy ul. Kwiatowej w Chmielniku.

Gmina Daleszyce - 500.000,00 zł - Planowana inwestycja polega na przebudowie i budowie „Domu Ludowego" w Daleszycach z przeznaczeniem na Miejsko-Gminne Centrum Kultury.

Gmina Łagów - 430.000,00 zł - Przedmiotem wniosku jest realizacja inwestycji pn. „Budowa świetlicy środowiskowej wraz z infrastrukturą wspomagająca administrację oraz zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych na terenie gminy Łagów'.

Gmina Łopuszno - 250.000,00 zł - Projekt zakłada budowę wielofunkcyjnego budynku Centrum Kultury w Łopusznie wraz z zagospodarowaniem terenu.

Gmina Mniów - 520.000,00 zł - Przedmiotem realizacji inwestycji będą roboty budowlane obejmujące: „Budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Gliniany Las, Grzymałków ul. Spacerowa, Mniów ul. Kamieniec, Mniów ul. Kielecka, ul. Głęboka, ul. Znajoma, Borki, Pępice, Straszów, Malmurzyn, Serbinów - Chyby, Borki Zaolzie, Malmurzyn przy drodze numer 110 obręb Cierchy

Gmina Mniów - 1.000.000,00 zł - Przedmiotem realizacji inwestycji będą roboty budowlane obejmujące: - Przebudowę dróg wewnętrznych w miejscowościach: Pielaki - Zaborowice, Pępice   Buczyna, Straszów - Jarosy, Cierchy - działka numer 115, Wólka Kłucka - Kubiniec, Wólka Kłucka - działka numer 199, Pałęgi w kierunku miejscowości Nowek, Pałęgi w kierunku miejscowości Kłucko, Pałęgi - Poręba, Mokry Bór - działka numer 108/1, Grzymałków ul. Rolna, Pępice działka numer 571, Borki Zaolzie, Borki Przecinka.

Gmina Morawica - 500.000,00 zł - Przedmiotem inwestycji jest zadanie pn.: „Rewitalizacja Morawicy - adaptacja istniejących obiektów do nowych funkcji społecznych i kulturalnych".

Gmina Piekoszów - 2.500.000,00 zł - Budowa i wyposażenie Centrum Kultury i Bezpieczeństwa w Zajączkowie.

Gmina Pierzchnica - 618.000,00 zł - Budowa ujęcia wody w Skrzelczycach wraz z budową sieci wodociągowej w Pierzchnicy i miejscowości Podstole

Gmina Raków - 400.000,00 zł - Budowa drogi w terenie leśnym. Jest jedyną która łączy miejscowość Papiernia z terenem gminy Raków

Gmina Zagnańsk - 650.000,00 zł - Przedmiotem inwestycji będzie budowa budynku wielofunkcyjnego, w którym zlokalizowany będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Klub Dziecięcy i Klub Seniora.

POWIAT WŁOSZCZOWSKI – 1.700.000,00 zł - Inwestycja „Utworzenie i wyposażenie pracowni tomografii komputerowej w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie".

Gmina Krasocin – 2.500.000,00 zł - Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Krasocin.

Gmina Secemin - 200.000,00 zł - Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Żelisławiczki i Międzylesie.

POWIAT OPATOWSKI:

Gmina Lipnik – 2.500.000,00 zł

Gmina Opatów – 3.200.000,00 zł

Gmina Sadowie – 900.000,00 zł

Gmina Tarłów – 500.000,00

Gmina Wojciechowice – 200.000,00 zł

POWIAT OSTROWIECKI – 5.000.000,00 zł

Gmina Bałtów – 2.250.000,00 zł

POWIAT SANDOMIERSKI – 1.500.000,00 zł

Gmina Koprzywnica – 545.000,00 zł

Gmina Obrazów – 400.000,00 zł

Gmina Wilczyce – 1.955.000,00 zł

Gmina Zawichost – 500.000,00 zł

POWIAT STARACHOWICKI – 1.000.000,00 zł

Gmina Brody - 475.000.00 zł

Gmina Mirzec - 1.000.000,00 zł

Gmina Pawłów – 2.525.000,00 zł

Gmina Starachowice – 4.000.000,00 zł 

Zobacz

/Artykuł sponsorowany/


Zobacz także

Zmiana terminu wyborów w Tuczępach

Dodane: 2021-04-27 09:28 - Komentarze  (4)  czytane (1809)

TAGI: wybory na wójta, gmina Tuczepy, powita buskiBiura rachunkowe

Ubezpieczenia

Zarezerwuj nocleg

Hotel Nad Starą Nidą - hotel, restauracja

ul. Armii Ludowej 4, 28-400 Pińczów

Dom weselny Zakątek

Wrocieryż, 28-411 Michałów

Willa Bolesław - pokoje do wynajęcia

ul. 12-go Stycznia 9, 28-100 Busko-Zdroj

Rezydencja Elżbiecin

Elżbiecin 12a, 28-100 Busko-Zdrój

Konkursy

Uwaga konkurs! Wygraj podwójne zaproszenie na spektakl: Lista męskich życzeń
Konkurs rozstrzygnięty! Sprawdź wyniki ! Zapraszamy na występ Kabaretu Smile!!!
Konkurs rozstrzygnięty! Sprawdź wyniki!!! Zaprszamy na koncert DON VASYL I CYGAŃSKIE GWIAZDY!
Konkurs zakończony: Do wygrania podwójne zaproszenia na Szalone Nożyczki w Busku-Zdroju
Konkurs zakończony: Do wygrania vouchery do Salonu wirtualnej rzeczywistości w Busku-Zdroju!
Konkurs zakończony: Do wygrania podwójne zaproszenia na R-STUNTS w Jędrzejowie
Konkurs zakończony: Do wygrania podwójne zaproszenia na Kabaret Pod Wyrwigroszem w Kazimierzy Wielkiej

pinczow24.pl poleca

Czy w sklepie musimy mieć własne rękawiczki jednorazowe?

Na wtorkowej konferencji Premier Mateusz Morawiecki ogłosił nowe...

Nie pozwól by stres popsuł ważne spotkanie biznesowe

Stres towarzyszy człowiekowi zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym....

Podmioty Ekonomii Społecznej - nowa moda, czy realna potrzeba

Caritas Diecezji Kieleckiej informuje że 11 grudnia w siedzibie...

Nieruchomości na sprzedaż

Działka budowlana 924 m2, Busko-Zdrój, ul. Łagiewnicka Na sprzedaż
Cena: 199000zl

Atrakcyjna działka 3600m2 pod zabudowę jednorodzinną lub szeregową, Busko-Zdrój, Radzanów Na sprzedaż
Cena: 299000zl

Działka inwestycyjna/budowlana o pow 3600m2 w Radzanowie w pięknym miejscu przy zbiorniku wodnym. Idealne miejsce na budowę domu (w sąsiedztwie nowe domy jednorodzinne),

Dom 180m2 na działce 28a. Stopnica ul. Źródła Na sprzedaż
Cena: 199000zl

Dom 160m2 na działce 1050m2, Busko-Zdrój, ul. Wiosenna Na sprzedaż
Cena: 1390000zl

Piękny, duży dom (projekt Ariadna I) zbudowany w nowoczesnej technologii, z najwyższej jakości materiałów, z budynkiem gospodarczym i dwoma garażami, położony

Dom 138m2, Zbrodzice k.Buska-Zdroju. Okazja Na sprzedaż
Cena: 185000zl

Działka budowlana 3600m2, Stopnica, ul. Źródła Na sprzedaż
Cena: 59000zl

Dom 200m2, stodoła, działka 7800m2, Dzierążnia, powiat Pińczów Na sprzedaż
Cena: 199000zl

Dom 180m2, 5 pokoi, 2 łazienki, działka 1060m2, Motkowice gm. Imelno. Okazja! Na sprzedaż
Cena: 199900zl

Dom piętrowy o pow. ok 180m2, na działce 1060m2 położony w miejscowości Motkowice gm. Imielno. 5 pokoi, 2 łazienki, balkon, taras. Poddasze wysokie, z możliwością

Dom 75m2, działka 3200m2, Owczary, ul.Świerkowa Na sprzedaż
Cena: 274000zl

Dom 75m2 w miejscowości Owczary, 3km od Buska-Zdroju. Działka 3200m2, równa, zadbana, w kształcie prostokąta. Na działce budynki gospodarcze, studnia. działka. Budynek

Dom 125m2, dzialka 5500m2 Olganów, 6 km od Buska-Zdroju Na sprzedaż
Cena: 449000zl

Ogłoszenia

Dodano: 2021-05-06 09:01:36

Pokoje do wynajecia

Dodano: 2021-05-06 08:59:07

Sprzedawca

Dodano: 2021-05-06 08:38:58

PRANIE DYWANÓW

Dodano: 2021-05-06 08:24:36

Montaż ustawianie anten satelitarnych i telewizji ...

Dodano: 2021-05-06 08:23:53

Naprawa komputerów, laptopów

Dodano: 2021-05-06 08:20:35

Brygadzista-brukarz

Dodano: 2021-05-06 08:18:15

Podejmę prace

Dodano: 2021-05-06 07:39:08

Prace przy domu

Dodano: 2021-05-06 02:25:15

Witam drogie panie . Mam naimię ŁUKASZ

Dodano: 2021-05-06 02:14:10

Nimfomanka szuka kolegi